Obchodně technické podmínky
ke stažení zde

 

       


1.      Cena, cenová nabídka

a)

Ceny všech výrobků a služeb společnosti Intermont Karlovy Vary s.r.o. (dále jen dodavatel) jsou cenami smluvními.

b)

Ceny jsou stanoveny z kalkulačních podkladů dodavatele a jsou poskytovány zákazníkovi (dále jen objednatel) formou cenové nabídky.

c)

Cenovou nabídku dodavatel zpracovává na základě poptávky odběratele. Součástí poptávky musí být technické podklady pro zpracování nabídky. V případě nedostačujících podkladů má dodavatel právo na  doplnění podkladů od objednatele. Zpracování cenové nabídky není povinností dodavatele.

d)

Platnost cenové nabídky, pokud není v nabídce uvedeno jinak, je tři měsíce od data vystavení nabídky objednateli. Lhůta na vypracování cenové nabídky je stanovena dohodou dle rozsahu poptávky.

e)

Cenová nabídka obsahuje cenu nabízených výrobků a služeb, rozsah nabízených výrobků a služeb, datum vystavení nabídky, předpokládaný termín realizace případné zakázky, poznámky k technickému řešení, případně další termínové, smluvní a dodací podmínky.

f)

Poskytnutím cenové nabídky se dodavatel nezavazuje k rezervování výrobní kapacity v rozsahu nabídky. Tuto kapacitu je povinen rezervovat teprve po přijetí a potvrzení závazné objednávky objednateli.

2.     Objednávka, kupní smlouva a smlouva o dílo

a)

Přijatá a potvrzená objednávka objednatele musí obsahovat identifikační údaje objednávajícího, upřesněný rozsah a cenu zakázky, termín plnění zakázky, případně harmonogram, předávání podkladů, technické podrobnosti a platební podmínky.

b)

Přijatá objednávka je závazným podkladem pro zahájení prací spojených s realizací zakázky a pro podepsání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

c)

Kupní smlouvou se uzavírají veškerá cenová, množstevní, termínová, platební a další smluvní ujednání týkající se dodávky výrobků objednateli.

d)

Smlouvou o dílo se uzavírají veškerá cenová, rozsahová, termínová, platební, dodací a další smluvní ujednání týkající se dodávky stavby, nebo její části objednateli.

e)

Odstoupí-li dodavatel od kupní smlouvy v důsledku porušení povinností objednatele, neodpovídá objednateli za případné následky a škody, které tím vzniknou objednateli nebo jeho smluvním partnerům.


3.      Výrobní dokumentace, realizační dokumentace

a)

Všechny výrobky dodavatele jsou vyráběné podle výrobní dokumentace a to dodané objednatelem nebo vypracované dodavatelem.

b)

Výrobní dokumentace dodaná objednatelem musí být předána dodavateli ve stavu schváleném do výroby a to v rozsahu dle technických podmínek dodavatele. Za správnost dokumentace a včasnost jejího uvolnění do výroby vzhledem k termínům realizace dodávek zodpovídá objednatel.

c)

Pokud výrobní dokumentace dodaná objednatelem obsahuje nepřesné nebo nedostačující údaje, nebo je vstupní kontrolou dodavatele zjištěna závažná chyba v dokumentaci, je objednatel povinen zajistit nápravu v co nejkratším termínu. O dobu nápravy se posouvá i termín dodávek či realizace. Pokud doba nápravy přesáhne dobu, po kterou je objednateli rezervována kapacita výroby dotčených prvků, má dodavatel právo na změnu termínu plnění s ohledem na plnění termínů jiných zakázek.

d)

Výrobní dokumentace vypracovaná dodavatelem je předložena ke kontrole objednateli, který provede odsouhlasení dokumentace, případně její připomínkování, ve lhůtě stanovené smlouvou. Kontrolou výrobní dokumentace objednatel prověřuje soulad výrobní dokumentace s prováděcím projektem stavby a s výrobní dokumentací konstrukcí navazujících. Za správnost návrhu a vyztužení prvků ve výrobní dokumentaci vypracované dodavatelem zodpovídá dodavatel.

e)

Výrobní dokumentace vypracovaná dodavatelem je majetkem dodavatele. Tato dokumentace může být objednateli předána pouze na základě oboustranné smluvní dohody nebo na zvláštní vyžádání objednatele za účelem např. znaleckého posudku. Takto poskytnutá výrobní dokumentace musí být použita jen na dohodnutý účel a nesmí být poskytnuta jiné třetí osobě.

f)

Při realizaci zakázky včetně zpracování realizační dokumentace v rozsahu daném smlouvou dodavatelem, je dodavatel povinen předložit ve lhůtě stanovené smlouvou pracovní stav realizační dokumentace v dohodnutém rozsahu objednateli ke kontrole. Objednatel provede kontrolu a zjistí soulad s prováděcí dokumentací stavby a s realizační dokumentací konstrukcí navazujících. Po této kontrole může být zahájena práce na výrobní dokumentaci.

g)

Při zpracování realizační dokumentace  dodavatelem zodpovídá za správnost návrhu a vyztužení prvků ve výrobní dokumentaci, jakož i za tvarové a konstrukční řešení prvků a detailů konstrukce v rozsahu realizačního projektu nosné prefabrikované konstrukce dodavatel.

h)

Součástí realizační dokumentace není  projekt monolitických částí a dobetonávek konstrukce. Tento projekt lze v rozsahu dohodnutém smlouvou dodat na požadavek zákazníka.

i)

Výrobní dokumentací se rozumí výkresy tvaru a výkresy výztuže, popř. detaily.

j)

Výkres tvaru musí obsahovat všechny kóty, popisky a odkazy včetně detailů nutných k vyhotovení formy, dále musí obsahovat kóty, popisy, odkazy a materiálové charakteristiky k zabudovaným dílům a veškeré údaje potřebné k vyhotovení prvku, jako jsou zejména objem prvku, třída betonu, kubatura betonu, množství a specifikaci dalších materiálů (např. izolačního materiálu), hodnoty krytí výztuže, hmotnost prvku a označení prvku. Výkres zpravidla obsahuje i výpis zabudovaných dílů s odkazy na detailní dílenské výkresy.

k)

Výkres výztuže musí obsahovat všechny údaje o použité betonářské oceli, kóty, rozměry a popisy jednotlivých prutů nebo částí výztuže, detaily provedení vyvázání výztuže, rozpisku výztuže s označením jednotlivých pozic, počtem a váhou pozic a celkovým množstvím výztuže na prvek v kilogramech, závaznou normu a označení prvku.

l)

Výkres tvaru a výkres výztuže mohou být součástí jediného výkresu za předpokladu splnění všech výše uvedených parametrů.

m)

Realizační dokumentací se rozumí výkresy skladby železobetonové montované konstrukce, případně výkresy tvaru dobetonávek s výkresy výztuže. Dokumentace musí obsahovat půdorysy a řezy v potřebném rozsahu, detaily styků montované konstrukce, rozpis montážního materiálu, předepsané třídy a druhy dobetonávek a nezbytné informace týkající se montáže prvků (orientace prvků, způsob montáže, atd.), event. účel jednotlivých prvků s ohledem na požadovaný stupeň kvality.

n)

Výkresy skladby musí obsahovat kóty a popisy  pozic, vyznačení otvorů v konstrukci, vykreslení dalších nemontovaných konstrukcí, které s montovanou stavebně souvisí, vyznačení hlavních os stavby, odkazy na výkresy výztuží a tvarů dobetonávek, popř. rozpis prefabrikátů.

o)

Součástí realizační dokumentace nosné prefabrikované konstrukce je  technická zpráva s uvedeným postupem montáže a případně se způsobem zatížení konstrukce v montážním stadiu.

 

4.      Dodací a platební podmínky

a)

Dodáním výrobků objednateli dle kupní smlouvy se rozumí převzetí prvků objednatelem v areálu dodavatele, nebo v případě dodávky dodavatele včetně dopravy prvků převzetím prvků objednatelem v místě dodávky.

b)

Dodáním části stavby se rozumí převzetí části stavby provedené v rozsahu a kvalitě dle smlouvy o dílo. Konečné převzetí provedeného díla je stvrzené přejímkou provedeného díla.

c)

Ostatní dodací a platební podmínky jsou specifikovány objednávkou, kupní smlouvou nebo smlouvou o dílo.

d)

Platby za zboží nebo služby jsou prováděny v hotovosti, nebo na základě zálohové faktury. Na základě dalších dohod je možno provádět platby za zboží fakturou s obvyklou dobou splatnosti 14 dní, pokud smlouva nestanoví jinak. Při nedodržení termínu platby má dodavatel právo kdykoliv plnění smlouvy přerušit, od smlouvy odstoupit, požadovat náhradu škody.

e)

Objednatel odebere předmět smlouvy v termínech daných smlouvou. V případě, že tak neučiní do 45 dnů od termínů daných smlouvou, uhradí objednatel dodavateli  95 % ceny předmětu plnění. V případě, že objednatel neodebere předmět plnění více než do 60 dnů od termínů daných smlouvou, uhradí dodavateli skladné ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý následující den neodebrání.

f)

K přechodu vlastnictví na objednatele dochází zaplacením celé kupní ceny nebo ceny díla.5.      Převzetí staveniště 

a)

Pro realizaci dodávky stavby dle smlouvy o dílo objednatel předává za tímto účelem k realizaci staveniště nebo jeho část.

b)

Objednatel zajistí podmínky a parametry k předání staveniště určené smlouvou. V opačném případě má dodavatel právo staveniště nepřevzít a o dobu prodlení s převzetím se posouvá i termín realizace zakázky.

c)

Podmínkou pro převzetí staveniště je platné stavební povolení předané zhotoviteli nejpozději v den přejímky staveniště.

d)

K převzetí staveniště dle výše uvedených bodů je objednatel povinen zajistit následující podmínky.

e)

Bezproblémový přístup resp. příjezd a výjezd na staveniště.

f)

Příjezdové a výjezdové komunikace musí splňovat parametry pro pojezd a otáčení těžkých vozidel dopravující prefabrikáty a pro pojezd a otáčení jeřábové techniky. Oblouky komunikací musí splňovat poloměr otáčení min. 25 m. Šířka komunikací musí být min. 5,00 m. Nerovnosti komunikace nesmí přesahovat ± 10 cm / 10, 00 m. Stoupání a klesání komunikace smí být max. do 10%. Šířka jeřábové komunikace musí být až 7,00 m dle použitého jeřábu.

g)

Prostor staveniště musí být dostatečně zpevněn s ohledem na povahu staveniště a na provádění montáže. Za dostatečné zpevnění se pokládá zpevnění pro pojezd vozidel s prvky a těžké jeřábové techniky. Rozsah zpevnění se stanoví při podpisu smlouvy o dílo. Případné škody vzniklé z nedodržení tohoto bodu jdou k tíži objednatele.

h)

Prostor předaného staveniště musí být prost práv třetích osob, strojů a zařízení. Staveniště musí být prosto překážek, které by mohly bránit v postupu montáže. Postup dalších prací, které mohou na montáž bezprostředně navazovat, je nutné konzultovat se zhotovitelem.

i)

Připravenost spodní stavby pro montáž musí odpovídat předepsané technologii a musí být provedena v takovém rozsahu, aby umožnila optimální postup montáže. K předání staveniště je objednatel povinen zajistit směrové a výškové zaměření spodní stavby nezávislým geodetem. Pro montáž sloupů nebo základových patek zajistí zákazník křížové vytyčení směrových os na kalichy nebo podkladní betony a to min. třemi hřeby na každý kalich nebo podkladní beton.

j)

Objednatel je povinen zajistit přívod elektrické energie (220/380 V, min. 30 kW)a zdroje vody do montážní zóny, sociální zázemí a šatny pro montážníky a vyhrazený prostor pro zázemí montážníků.

k)

Pro montáž opláštění a spárování zajistí zákazník objízdnou komunikaci v šíři min. 2,00 m a v délce  rozsahu montovaného opláštění. Před zahájením montáže opláštění musí být provedeny vodorovné izolace pod opláštění.

l)

Případné spárování obvodového pláště může být provedeno až po zastřešení objektu a po oplechování atik.6.      Převzetí výrobku, přejímka provedeného díla

a)

Převzetí výrobku je stvrzeno podpisem dodacího listu objednatelem nebo smlouvou stanoveným zástupcem objednatele. V případě odběru výrobku třetí osobou je tato osoba povinna předložit plnou moc k odběru. Dodací list může být objednateli nebo jeho zástupci předložen pracovníkem dodavatele nebo pověřeným pracovníkem dodavatelem sjednaného dopravce.

b)

Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že mu byl prvek dodán v množství a kvalitě dle objednávky nebo kupní smlouvy. Pokud dodané zboží vykazuje závady, je objednatel nebo jeho zástupce povinen je zaznamenat do dodacího listu. Bez tohoto záznamu nebude na pozdější reklamaci brán zřetel.

c)

Výše uvedený postup záznamu závad na zboží platí i v případě předání zboží mezi subdodavateli zhotovitele (doprava, montáž).

d)

Při dodávce výrobků objednateli včetně dopravy a montáže dle smlouvy o dílo se předává provedené dílo formou přejímky provedeného díla. K přejímce provedeného díla vyzve dodavatel objednatele v termínu stanoveným smlouvou a objednatel je povinen rovněž v termínu určeným smlouvou přejímku zrealizovat. Předání provedeného díla stvrzuje oboustranně podepsaný protokol o přejímce provedeného díla.

e)

Protokol o přejímce provedeného díla musí obsahovat základní údaje o předávajícím a přebírajícím, datum přejímky, rozsah předmětu přejímky, předané doklady,  soupis případných zjištěných závad a nedodělků, termín odstranění závad a nedodělků a vyjádření, jsou-li závady bránící nebo nebránící převzetí provedeného díla. Za závady bránící převzetí díla mohou být považovány pouze ty závady, které bezprostředně a prokazatelně brání postupu dalších prací na stavbě. Ostatní závady jsou považovány za drobné vady a nedodělky, které je dodavatel povinen odstranit v protokolem stanovené lhůtě.

f)

K přejímce provedeného díla je dodavatel povinen předložit doklady  vyplývající ze smlouvy o dílo.7.      Záruky za dílo, reklamace

a)

Dodavatel poskytuje standardní záruku na výrobky po dobu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená objednatelem nebo třetí osobou. Podrobné záruční podmínky specifikuje smlouva nebo obchodní zákoník.

b)

V případě shledání závady na dodaném zboží  objednatel podá ve lhůtě stanovené smlouvou  písemnou reklamaci a vyzve dodavatele k jejímu odstranění. Po přezkoumání závady dodavatelem a shledání reklamace jako oprávněné je dodavatel povinen odstranit závadu ve lhůtě stanovené smlouvou.

c)

Posouzení a postup vyřizování reklamace se řídí reklamačním řádem dodavatele.

d)

Uplatněním reklamace se nezbavuje objednatel povinnosti zaplatit celou kupní cenu dodaného zboží dodavateli.8.      Normy a závazné předpisy

a)

Návrh, posouzení,  technologické postupy a konstrukční zásady při výrobě železobetonových prefabrikovaných prvků odpovídají normám  příslušných ČSN nebo DIN, příp. EN. 

b)

Po skončení životnosti stavby jsou prefabrikované dílce plně recyklovatelné.9.      Kvalita výrobků, rovinnost ploch a povrchy  prefabrikovaných výrobků

a)

Kvalita a jakost  výrobků je průběžně prověřována. V souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a NV č.190/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky je vydáno prohlášení o shodě.

b)

Výrobní a montážní tolerance jsou stanoveny  mezními úchylkami rozměrů prvků a montážních rozměrů dle oborové směrnice systému jakosti dodavatele. Podkladem pro oborové směrnice jsou normy ČSN a DIN. Jejich hodnoty jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách a ve směrnicích společnosti  Intermont Karlovy Vary, spol. s r.o.

c)

Uvedené výrobní a montážní tolerance jsou maximálními hodnotami úchylek, které je výrobce povinen dodržet.

d)

Rovinnost ploch  dílců, resp. jejich nerovnost, se posuzuje přiložením 2 m latě, změřená nerovnost může dosáhnout  max. 5 mm.

e)

Běžným povrchem prefabrikovaných dílců se rozumí povrch vykazující maximálně 5% vzduchových pórů, dutin a kaveren z celkové plochy dílce.

f)

Pohledovým  povrchem prefabrikovaných dílců se rozumí povrch dílce, který zůstává po zabudování do stavebního objektu viditelný a plní výtvarnou funkci. Tyto plochy mohou být hladké, nebo jinak plasticky ztvárněné. Povrchy pohledového betonu vykazují drobné vzduchové póry do průměru 3 mm, ojediněle až 6 mm, které se tvoří při zhutňování betonu. Celková plocha pórů však nesmí být větší než 3% z celkové plochy prvku.

g)

Pokud výrobek vyjmutý z formy nesplňuje předepsaný parametr povrchu je výrobce povinen provést úpravu prvku (kosmetiku) tak, aby tohoto předepsaného parametru dosáhl. Úprava se provádí speciálními kosmetickými hmotami s jemnou strukturou, které mohou vykazovat rozdíl v barevnosti oproti betonovému povrchu, což nelze považovat za vadu.

h)

Nesplnitelným povrchem je povrch, který má zcela stejnoměrnou strukturu a barevnost po celé ploše, stejnoměrnou pórovitost, beton bez jakýchkoliv pórů a zcela bezprašný povrch.

i)

Vymývaným povrchem prefabrikovaných dílců se rozumí povrch provedený technologií vymývaného betonu, vykazující plastický povrch z kameniva. Povrch má přirozenou mezerovitost a barevnost dle použitého kameniva.

j)

Povrchy mohou vzhledem k používání přírodních materiálů vykazovat rozdíly v jednotnosti barevného tónu pohledové plochy, které nelze považovat za vadu.

k)

V případě požadavku objednatele na povrch prvků, který již nebude dále povrchově upraven (nátěr, obklad, atd.), jedná se o speciální požadavek objednatele, který musí být uplatněn nejdéle při podpisu kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo objednávky. Neřeší-li smlouva nebo objednávka takový požadavek předpokládá se, že platí bod 9.5 těchto VTP s další úpravou povrchu nátěrem, obkladem, atd.

l)

Kvalitu prvků je možné posuzovat podle referenčního vzorku vyrobeného při zahájení zakázky a odsouhlaseného objednatelem.

m)

Povrchová úprava případných dobetonávek při montáži stropních prvků (průvlaků, stropních panelů, atd.) je provedena s předpokladem návaznosti dalších betonových vrstev, tedy odpovídá požadavkům provedení pracovní spáry pro spřažení s další betonovou vrstvou. V případě požadavku jiné povrchové úpravy je nutné specifikovat tuto úpravu ve smlouvě.

n)

Kvalita provedeného spárování se posuzuje dle odsouhlaseného vzorku části spáry před zahájením spárování objektu. Konečný dojem z provedeného spárování se posuzuje ze vzdálenosti adekvátní velikosti objektu.

 

10.    Drobné opravy prefabrikovaných prvků

a)

Drobná poškození hran a ploch prefabrikovaných prvků vzniklá při manipulaci a při montáži jsou přípustná. Drobná poškození jsou opravena příslušným opravným materiálem. Tento materiál nemusí po zatvrdnutí zcela odpovídat barevnému odstínu prefabrikátu, musí však být proveden v rovinnosti dle bodu 4.2.

b)

Zhotovitel neodpovídá za poškození a znečištění prvků vzniklé případnou další činností objednatele na stavbě.

 

11.    Pevnostní charakteristiky prefabrikovaných prvků

a)

Hodnoty pevností betonu železobetonových prefabrikovaných prvků jsou dány platnými normami a požadavky projektu, resp. výrobní dokumentace.

b)

Expediční pevnost prvku je pevnost, při které lze prvek bezpečně a bez poškození expedovat na staveniště. Expediční pevnost prvku musí být min. 80% normové pevnosti. 

c)

Před vydáním zboží objednateli musí výrobek splňovat podmínku minimální expediční pevnosti. V případě požadavku objednatele na dodání prvku před dosažením této pevnosti, bere na sebe objednatel veškerá rizika z tohoto vyplývající.

d)

Zboží dodané objednateli s expediční pevností smí objednatel dále použít ke svému účelu až po dosažení předepsané montážní a normové pevnosti.

e)

Montážní pevnost prvku předepisuje projekt. Orientační hodnota montážní pevnosti prvku je min. 80% normové pevnosti.

f)

Normová pevnost prvku je 28mi denní pevnost předepsané třídy betonu.

12.    Obecné

a)

Tyto všeobecné obchodní a technické podmínky jsou nedílnou součástí nabídky dodavatele a každé smlouvy uzavřené mezi Intermontem Karlovy Vary, spol. s r.o. a objednatelem. Smluvní strany mohou ujednat i další podmínky, popřípadě se od těchto podmínek odchýlit. Toto však musí být uvedeno písemně ve smlouvě.

b)

Právní poměry kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem se řídí platným právním řádem ČR.

 

Mezní odchylky délek a šířek stavebních prefabrikovaných dílců

 

Mezní odchylky v mm při jmenovitých rozměrech výrobků v m

do 1,5

1,5 - 3,0

3,0 - 6,0

6,0 - 10,0

10,0 - 15,0

15,0 - 22,0

22,0 - 30,0

přes 30,0

tyčové dílce:

               

sloup, průvlak

 ± 6 

 ± 8 

 ± 10 

 ± 12

 ± 14

 ± 16

± 18

 ± 20

vazník, krokev

               

Stěnové a

± 8

 ± 8 

± 10

 ± 12

 ± 16

 ± 20

± 20

 ± 20

stropní desky

               

Obvodový

± 5

± 6

 ± 8

 ± 10

 -

 -

Plášť

               

 

Mezní odchylky tlouštěk stavebních prefabrikovaných dílců

 

Mezní odchylky v mm při jmenovitých rozměrech výrobků v m

do 0,15

0,15 – 0,30

0,30 - 0,60

0,60 - 1,00

1,00 - 1,50

přes 1,50

Stropní deskové dílce

± 6 

± 8 

± 10

 -

-

stěnové panely vnitřní, obvodový plášť

± 5

± 6

 ± 8

 -

Průřezy tyčových dílců

 ± 6

± 6

 ± 8

 ± 12

 ± 16

 ± 20

 

Úhlové tolerance stavebních prefabrikovaných dílců

 

Úhlové tolerance stanovené mezní odchylkou t v mm při jmenovitých rozměrech dílce L v m

do 0,40

0,40 - 1,00

1,00 - 1,50

1,50 - 3,00

3,00 - 6,00

přes 6,00

stěnové a stropní deskové dílce bez povrchových úprav

10 

12 

dtto s povrchovými úpravami

10 

průřezy tyčových dílců – sloup, trám, průvlak, vazník