Technologický postup montáže silničních panelů.
ke stažení zde

POUŽITÍ

Silniční panely slouží k vytváření dočasných účelových komunikací, objížďkových, parkovacích, skladovacích a jiných zpevněných ploch.  Panely lze použít ke zpevnění hrází a vodních toků a stálých komunikací III. a IV. třídy.

Výhodou použití je snadná a rychlá montáž a demontáž. Při dodržení technologických postupů je lze použít opakovaně.

SORTIMENT SILNIČNÍCH PANELŮ

rozměr

zatížení do

objem

hmotnost

tlak kola

300x100x15

20t

0,45

1125

50 kN

300x100x21

22t

0,63

1575

50 kN

300x200x21

22t

1,26

3150

55 kN

300x200x15

10t

0,90

2250

25 kN

300x200x15

22t

0,90

2250

55 kN

300x200x15

40t

0,90

2250

55 kN

 

DOPRAVA, MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Pro manipulaci jsou panely opatřeny závěsnými háky. Manipulace se provádí jeřábem minimálně za čtyři závěsná oka. S panely je nutné manipulovat tak, aby nedocházelo k jejich nárazovému zatížení, k pádu z výšky, nebo smýkaní po zemi.

Panely se dopravují ve vodorovné poloze na rovné ploše dopravního prostředku, s tolerancí max. 5 mm. Skladují se na rovné a zpevněné ploše do výšky maximálně 1,5 m. Při skladování je nutno zabezpečit panely proti posunutí a převrácení.

Při dopravě, manipulaci a montáži je nutné dbát všech bezpečnostních opatření, vyplývajících ze zákonů a příslušných technických norem.

UKLÁDÁNÍ SILNIČNÍCH PANELŮ

Panely se ukládají těsně vedle sebe na rovné a zhutněné štěrkové podloží. Panely se pokládají na celou plochu, na urovnaný podklad bez nerovností, skladbu plochy je nutné navrhnout v závislosti na dopravním zatížení. Před přípravou je nutné provést skrývku ornice.

Prefabrikáty se ukládají na vrstvu hutněného štěrkopísku min. 150 mm silnou, s modulem přetvárnosti Edef =30 MPa. Pod touto vrstvou musí být zemina o modulu přetvárnosti min. 10 MPa. To s rezervou splňují všechny písčité, štěrkovité a skalní zeminy. U jemnozrnných (jílovitých) zemin je nutná min. pevná konzistence. U jílovitých zemin je nutné věnovat zvýšenou pozornost odvodnění vozovky tak, aby nedošlo k rozmáčení těchto zemin. Pokud je podloží měkčí (rozmáčené) je nutné zvýšit vrstvu podkladního štěrkopísku, popřípadě pod štěrkopísek položit vrstvu štěrku.

Zanedbání dostatečné tuhosti podloží silničních prefabrikátů výrazně zvyšuje jejich namáhání a může vést k znehodnocení celého prefabrikátu.

Doba zrání u panelů je 28 dní ode dne výroby. Datum výroby je uveden na štítku na panelu. Při dřívějším zatížení nezaručujeme jejich pevnost.

NORMY A PŘEDPISY

ČSN EN 206-1, ČSN EN 10080, ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 13877-1, ČSN EN 13877-2, ČSN 731201, ČSN 736131-2, ČSN EN 13670

Prohlášení o shodě Intermont Karlovy Vary

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Každý dopravce a montážní firma musí být prokazatelně seznámeni s obsahem technologického postupu montáže. Příjemce přezkoumá před složením každou dodávku a zkontroluje jakost a nepoškozenost dopravou. Řádný stav potvrdí odběratel na dodacím listu uvedením příjmení hůlkovým písmem a podpisem.

Intermont Karlovy Vary neodpovídá za vady, které byly způsobeny neodborným nakládáním s panely po jejich převzetí kupujícím a neodbornou činností při skladování, manipulaci a pokládce v rozporu s tímto technologickým postupem montáže.